Warunki UDT

Zgodnie z ustawą o Dozorze Technicznym Każdy użytkownik wózka widłowego jest zobowiązany zgłosić wózek do rejestracji w swoim Oddziale Urzędu Dozoru Technicznego.

Posiadacz/eksploatujący wózek widłowy powinien złożyć wniosek UDT-1/301/1 załączając wykaz dokumentacji technicznej dla każdego wózka z osobna.

Złożenie kompletu dokumentów pozwoli na przeprowadzenie przez UDT procedury badania odbiorczego i na podstawie ustawy z dnia 21,12,2001 zostanie wydana decyzja zezwalająca na eksploatację wózków.

pobierz: WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA UDT